Kategórie

Odber noviniek

VeraIcon

A. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

A.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predajcom, spoločnosťou VERAICON, s.r.o. , Záhradná 26, 972 01 Bojnice, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.klastornalekaren.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.klastornalekaren.sk (ďalej len "obchod").

A.2 Kupujúcim sa rozumie v obchode  buď zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba,  ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Objednávať môže aj osoba fyzická, alebo právnická bez registrácie ako nový zákazník, ktorý vypnil elektronickú objednávku a systém obchodu ju spracuje.

A.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

A.4 V obchodných podmienkach sa  vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a podľa aktuálneho ich znenia tvoria súčasť kúpnej zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

A.5 Produkty a služby - sú všetky tie, ktoré  môžete nájsť v ponuke predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.klastornalekaren.sk.

A.6 Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

B.  Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

B.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, ,  požadovaných údajov a náležitostí registračného formuláru, alebo objednávacieho formuláru  návštevníka. Predávajúci vybavuje objednávky postupne, v takom poradí ako prichádzajú do systému internetového obchodu.

B.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované ako návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.

B.3 K akceptácii  návrhu na uzavretie zmluvy dôjde zo strany prevádzkovateľa e-mailovým potvrdením elektronickej objednávky (v prípadne telefonickým potvrdením), čím vznikne záväzný právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

B.4 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku telefonicky alebo  e-mailom (info@klastornalekaren.sk). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonickou formou alebo e-mailom.

B.5 Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru však uhrádza kupujúci sám a  je jeho povinnosťou zaslať nepoškodený tovar ako zásielku na adresu spoločnosti.

B.6 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak sa výrazne zmení cena tovaru či služby a kupujúci túto cenu neakceptuje. Alebo ak daný tovar nie je na sklade. V prípade takýchto špeciálnych okolností bude kupujúci informovaný písomne alebo telefonicky.

C. Podmienky dodania

C.1 Miestom dodania objednaného tovaru a tým aj plnenia zmluvy sa rozumie sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho uvedené v objednávacom formulári internetového obchodu.

Pri dodaní tovaru prevádzkovateľom budú využité služby tretieho subjektu (Slovenská pošta).

C.2 Dodanie tovaru je uskutočnené pri prebratí tovaru kupujúcim od Slovenskej pošty ako doručovateľa.

C.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod  podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

C.4 Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zväčša do 2-10 pracovných dní. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to nedostatok na sklade objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.

C.5 Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a následne podpíše prebratie zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky(!) ihneď kontaktovať prevádzkovateľa na  telefónne číslo 00421911756027. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje vo výške uvedenej na stránke internetového obchodu. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

C.6 Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo  tovaru a služieb ešte neprešlo na kupujúceho.

C.7 Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

D. Kúpna cena, platby

D.1 Ceny uvedené na stránke www.klastornalekaren.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu stránkach www.klastornalekaren.sk . Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. V prípade, že v čase objednania je na daný tovar alebo skupinu tovarov akcia sa predávajúci zaväzuje dodať tovar s uplatnením tejto zľavy na výslednej sume dokladu.

D.2 Kupujúci s adresou dodania v Slovenskej republike, vykonáva platbu v Euro.

E. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

E.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru oprávnenou osobou a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom.

E.2 Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

E.3 V prípade,  že pri doručení kupujúci zistí, že je tovar poškodený má právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovanie novej objednávky.

E.4 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

F.5 Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou.

E.6 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, a to poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho do 30 dní odo dňa reklamácie. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena dopravného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou poskytnutia zľavového kupónu či darčekovej poukážky na ďalší nákup.

E.7 Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať reklamačný e-mail na adresu info@klastornalekaren.sk alebo na mobilné číslo 00421911756027Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , počkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov.                                                                                                                                         

E.8 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

E.9 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

F. Ochrana súkromia

F.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

F.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

F.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

G. Záverečné a prechodné ustanovenia

7.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v tom znení ako je uvedené na internetovej stránke www.klastornalekaren.sk v plnom znení a začínajú platiť dňom  odoslania elektronickej objednávky.

G.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Obchodných podmienok" v tom znení, ktoré platí v deň odoslania tejto objednávky.

G.3 Elektronický obchod www.klastornalekaren.sk  a všetky brožúrky a texty slúžia ako referenčné materiály a nie ako zdravotné alebo odborné poradenstvo.

G.4 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

G.5 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

G.6 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 


Košík

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Pokladňa

Nové produkty

» Žiadne nové produkty